MyDomain
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΦΑΡΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ατομική επιχείρηση: ΚΑΖΕΠΙΔΗ Β ΜΑΡΙΝΑ
ΑΦΜ: 133346485
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Θέση Άγιος Δημήτριος, Κουμίνδρι, Μέγαρα Τ.Κ.19100
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: EL02PBACK033
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ερυθρών με Αρ.καταχωρησης: 14502


  • Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύει εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται στο πελάτη ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορεί να το χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα.
  • Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η ΦΑΡΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, ο πελάτης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της επιχειρήσεως μας και συμφωνεί, με την παρούσα, να μην χρησιμοποιεί αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της ΦΑΡΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ.
  • Το www. farmapateras.gr δείχνει την προσήκουσα επιμέλεια και κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του, να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται δι' οιαδήποτε απόκλιση ή διαφοροποίηση σε αυτό.
  • Η εταιρεία μας και το site www. farmapateras.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες καθώς και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», . Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας www.farmapateras.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Το www.farmapateras.gr δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών του www.farmapateras.gr επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.
  • Ο χρήστης- επισκέπτης οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του ιστοτόπου μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα μας ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Είναι αυτονόητο,δε, ότι οιοδήποτε σχόλιο ή/και αναφορά, προσβλητική, συκοφαντική και εξυβριστική, που αναρτηθεί και δημοσιευθεί εις βάρος της επιχειρήσεως μας, θα τύχει της αντιμετωπίσεως, από την πλευρά της επιχειρήσεως μας, δια της νομικής οδού.
e

Η φάρμα των ευτυχισμένων πουλερικών